Phòng Kỹ thuật

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG KỸ THUẬT

          – Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty các công việc thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi trồng trọt và bảo quản chế biến sản phẩm từ chăn nuôi; trồng trọt nhằm nâng cao chất lượng con giống cây trồng và các sản phẩm chăn nuôi trồng trọt khác; kết hợp với TT Đào tạo & chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gia súc nghiên cứu tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.

          – Xây dựng các quy trình kỹ thuật, các định mức kinh tế kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, trên cơ sở các quy trình, các định mức kinh tế kỹ thuật của nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

          – Quản lý hệ thống các quy trình, các định mức kinh tế kỹ thuật. Xây dựng qui trình kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt…, hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc và giám sát việc thực hiện nghiêm túc các quy trình kỹ thuật trong sản xuất sản phẩm của công ty. Soạn bài giảng, tài liệu về chăn nuôi, trồng trọt, phối hợp với phòng Hành chính tổ chức tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ thuật và thi tay nghề cho CNLĐ.

          – Thường xuyên nghiên cứu cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

          – Quản lý toàn bộ hồ sơ, lý lịch của đàn gia súc trong Công ty, theo dõi số lượng, chất lượng của đàn gia súc, cập nhật, báo cáo thường xuyên, định kỳ tình hình đàn gia súc trong công ty để giúp Tổng Giám đốc Công ty nắm bắt kịp thời tình hình đàn gia súc của Công ty từng ngày, tuần, tháng….

          – Thử nghiệm và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để chọn, tạo giống có năng suất, chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu thị trường.

          – Phối hợp với các phòng liên quan giúp Tổng Giám đốc công ty giao khoán hàng năm cho các xí nghiệp. Chủ trì trong công tác bình tuyển đàn gia súc của Công ty theo quy định.

          – Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc; phối hợp, chỉ đạo lực lượng kỹ thuật của các xí nghiệp. Làm tốt công tác tiêm phòng và điều trị cho gia súc khi ốm đau.

          – Chỉ đạo các cán bộ kỹ thuật làm tốt công tác dịch vụ kỹ thuật như tập huấn, tiêm phòng, điều trị, phối giống…cho các mô hình kinh tế và các tổ chức cá nhân khác khi có nhu cầu.

          – Quản lý và giám sát chất lượng đối với các sản phẩm khi xuất kho; các vật tư, sản phẩm khi nhập kho.

          – Quản lý và thực hiện các đề tài khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi của Công ty.

Phòng Tài Vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI VỤ

 

          – Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty các công việc thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, đảm bảo việc hạch toán, kế toán theo đúng pháp lệnh kế toán, thống kê của nhà nước. Đảm bảo tình hình tài chính của Công ty luôn ổn định, minh bạch, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

         – Xây dựng kế hoạch TC-KT hàng quý, năm và dài hạn để chủ động nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

          – Tổ chức hạch toán, kế toán, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh; cập nhập số liệu TC – KT, lập báo cáo kế toán 6 tháng, quí III, cả năm đối với toàn công ty và chi tiết tới từng xí nghiệp, báo cáo Tổng Giám đốc Công ty giải quyết xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong sản xuất kinh doanh.

          – Quản lý và theo dõi toàn bộ vật tư, tài sản, sản phẩm hàng hoá, các máy móc thiết bị, các loại nguồn vốn của Công ty.Tham mưu, giúp Tổng Giám đốc công ty quản lý và sử dụng các nguồn lực trên hiệu quả, đúng pháp luật.

          – Phối hợp với phòng Kế hoạch-Tổng hợp và các phòng liên quan giúp Tổng Giám đốc công ty dự thảo các hợp đồng kinh tế; đôn đốc và thu hồi các khoản công nợ của các hợp đồng và các khoản phải thu, phải trả khác.

          – Rà soát và kiểm tra toàn bộ các khoản chi phí, lương, bảo hiểm, chi phí vật tư vào sản xuất, hành chính… đúng chế độ, có quyền từ chối thanh toán các khoản không đúng chế độ.

          – Phối hợp với các phòng liên quan xây dựng hợp đồng giao khoán hàng năm đối với các Xí nghiệp phòng ban trong công ty.

          – Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty trong việc quy định giá cả mua, bán các vật tư, sản phẩm hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh.

          – Theo dõi và hướng dẫn các đơn vị trong việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch về các loại vốn: cố định, lưu động, xây dựng cơ bản…, tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện các chế độ các chế độ quản lý tài chính theo qui định pháp luật hiện hành.

          – Thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán – thống kê cho cán bộ phụ trách kế toán của các đơn vị trực thuộc.

          – Tham gia quản lý các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài công ty, quản lý các hoạt động Tài chính của Công ty.

          – Tham mưu cho Ban lãnh đạo về : kinh doanh tài chính, chứng khoán, cổ phiếu, cổ phần, phân tích tài chính.