Phòng Tài Vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI VỤ

 

          – Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty các công việc thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, đảm bảo việc hạch toán, kế toán theo đúng pháp lệnh kế toán, thống kê của nhà nước. Đảm bảo tình hình tài chính của Công ty luôn ổn định, minh bạch, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

         – Xây dựng kế hoạch TC-KT hàng quý, năm và dài hạn để chủ động nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

          – Tổ chức hạch toán, kế toán, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh; cập nhập số liệu TC – KT, lập báo cáo kế toán 6 tháng, quí III, cả năm đối với toàn công ty và chi tiết tới từng xí nghiệp, báo cáo Tổng Giám đốc Công ty giải quyết xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong sản xuất kinh doanh.

          – Quản lý và theo dõi toàn bộ vật tư, tài sản, sản phẩm hàng hoá, các máy móc thiết bị, các loại nguồn vốn của Công ty.Tham mưu, giúp Tổng Giám đốc công ty quản lý và sử dụng các nguồn lực trên hiệu quả, đúng pháp luật.

          – Phối hợp với phòng Kế hoạch-Tổng hợp và các phòng liên quan giúp Tổng Giám đốc công ty dự thảo các hợp đồng kinh tế; đôn đốc và thu hồi các khoản công nợ của các hợp đồng và các khoản phải thu, phải trả khác.

          – Rà soát và kiểm tra toàn bộ các khoản chi phí, lương, bảo hiểm, chi phí vật tư vào sản xuất, hành chính… đúng chế độ, có quyền từ chối thanh toán các khoản không đúng chế độ.

          – Phối hợp với các phòng liên quan xây dựng hợp đồng giao khoán hàng năm đối với các Xí nghiệp phòng ban trong công ty.

          – Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty trong việc quy định giá cả mua, bán các vật tư, sản phẩm hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh.

          – Theo dõi và hướng dẫn các đơn vị trong việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch về các loại vốn: cố định, lưu động, xây dựng cơ bản…, tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện các chế độ các chế độ quản lý tài chính theo qui định pháp luật hiện hành.

          – Thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán – thống kê cho cán bộ phụ trách kế toán của các đơn vị trực thuộc.

          – Tham gia quản lý các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài công ty, quản lý các hoạt động Tài chính của Công ty.

          – Tham mưu cho Ban lãnh đạo về : kinh doanh tài chính, chứng khoán, cổ phiếu, cổ phần, phân tích tài chính.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn