Phòng Kế hoạch & Đầu tư

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ

 

Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty các công việc thuộc lĩnh vực kế hoạch sản xuất, kế hoạch kinh doanh, cung ứng nguyên vật liệu, tiêu thụ sản phẩm, sửa chữa cải tạo, xây dựng cơ bản, công tác quản lý và sử dụng đất đai, liên doanh liên kết.

Xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch dài hạn và chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty. Cập nhật và tổng hợp kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty theo tháng, quí, năm và theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty;

Chủ trì, phối hợp cùng các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng các kế hoạch về sản xuất, về kinh doanh, về cung ứng vật tư, về tiêu thụ sản phẩm, về sửa chữa và xây dựng cơ bản, về giá cả nguyên liệu, sản phẩm trình Tổng Giám đốc phê duyệt;

Thường trực Ban giao khoán kế hoạch SXKD của Công ty cho các đơn vị, thực hiện công tác theo dõi, quản lý, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng giao khoán của các đơn vị trực thuộc, đề xuất với lãnh đạo Công ty hướng giải quyết các phát sinh khi thực hiện kế hoạch SXKD; Chủ trì trong việc kiểm kê tài sản, vật tư;

Chủ trì trong việc cung ứng nguyên liệu, vật tư theo kế hoạch sản xuất đã được Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, chủ trì trong việc xây dựng phương án tiêu thụ sản phẩm của Công ty và tổ chức thực hiện khi phương án tiêu thụ sản phẩm được Công ty phê duyệt;

Phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tổng Giám đốc quản lý, thực hiện các hợp đồng kinh tế với các đối tác;

Căn cứ nhu cầu thị trường và năng lực của cán bộ, nhân viên phòng, chủ động xây dựng và đề xuất với Công ty hướng nhận khoán kinh doanh, dịch vụ (những mặt hàng nằm ngoài sản phẩm truyền thống của Công ty);

Xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng và khai thác diện tích đất đai của Công ty trình Tổng Giám đốc phê duyệt; quản lý các hồ sơ, giấy tờ về đất đai của Công ty;

Phối hợp với các đơn vị tổ chức nghiệm thu sản phẩm sản xuất trước khi xuất bán, xuất – nhập sản phẩm của các đơn vị trực thuộc công ty;

Căn cứ nhu cầu của sản xuất, tình hình hiện trạng của các tài sản và cơ sở chăn nuôi, xây dựng kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trình Tổng Giám đốc phê duyệt;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn