Phòng Hành chính – Tổ chức

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

           – Tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty các công việc thuộc lĩnh vực hành chính, văn phòng, tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, chế độ chính sách,BHXH và các công việc khác do Tổng giám đốc giao.

          – Xây dựng kế hoạch lao động tiền lương hàng năm, kế hoạch LĐTL dài hạn, báo cáo định kỳ diễn biến tăng, giảm LĐ, tiền lương từng quý, năm theo quy định. Dự thảo các nội qui, qui chế trong Công ty.

          – Xây dựng kế hoạch về BHLĐ, vệ sinh ATLĐ, PCCN, kế hoạch về giữ gìn trật tự trị an cho từng khu vực và toàn Công ty. Thực hiện việc báo cáo định kỳ của từng nội dung công việc trên theo quy định.

          – Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức tập huấn kỹ thuật, bồi dưỡng tay nghề, thi tay nghề nâng bậc lương hàng năm cho CBCNV trong toàn Công ty.

          – Xây dựng lịch công tác của lãnh đạo Công ty, lịch họp giao ban và thông báo kết luận giao ban.

          – Mở sổ sách theo dõi, quản lý toàn bộ trang thiết bị văn phòng; có kế hoạch mua sắm,quản lý, bảo dưỡng máy móc thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, các dụng cụ hành chính, công tác hành chính, lễ tân.

          – Phối hợp với các phòng liên quan xây dựng kế hoạch giao khoán  hàng năm cho các xí nghiệp, phòng ban trong Công ty và các công việc chuyên môn khác.

          – Tiếp nhận, quản lý và lưu trữ toàn bộ các loại công văn, giấy tờ đi đến của toàn Công ty, theo đúng quy định trong việc quản lý và lưu trữ văn bản.

          – Quản lý và bảo quản các loại con dấu của Công ty bao gồm dấu của Chính quyền, Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Đảm bảo thực hiện đúng quy định trong việc bảo quản con dấu.

          – Quản lý toàn bộ hồ sơ lý lịch của CBCNV trong Công ty; thường xuyên theo dõi, bổ xung kịp thời những diễn biến, thay đổi đối với hồ sơ lý lịch của CBCNV.

          – Thực hiện việc giải quyết các chế độ đối với người LĐ như: tiền lương, BHXH, BHLĐ, khen thưởng, kỷ luật, chế độ thôi việc, hưu trí v.v…là thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Công ty, Hội đồng lương Công ty.

          – Tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty trong công tác quy hoạch cán bộ, bố trí, sắp xếp, phân công, điều động, đề bạt, bổ nhiệm miễn nhiệm đối với CBCNV trong Công ty thuộc thẩm quyền theo điều lệ của Công ty.

          – Quản lý và điều hành xe của văn phòng Công ty.

          – Công tác lễ tân, khánh tiết…

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn