Phòng Kỹ thuật

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG KỸ THUẬT

          – Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty các công việc thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi trồng trọt và bảo quản chế biến sản phẩm từ chăn nuôi; trồng trọt nhằm nâng cao chất lượng con giống cây trồng và các sản phẩm chăn nuôi trồng trọt khác; kết hợp với TT Đào tạo & chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gia súc nghiên cứu tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.

          – Xây dựng các quy trình kỹ thuật, các định mức kinh tế kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, trên cơ sở các quy trình, các định mức kinh tế kỹ thuật của nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

          – Quản lý hệ thống các quy trình, các định mức kinh tế kỹ thuật. Xây dựng qui trình kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt…, hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc và giám sát việc thực hiện nghiêm túc các quy trình kỹ thuật trong sản xuất sản phẩm của công ty. Soạn bài giảng, tài liệu về chăn nuôi, trồng trọt, phối hợp với phòng Hành chính tổ chức tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ thuật và thi tay nghề cho CNLĐ.

          – Thường xuyên nghiên cứu cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

          – Quản lý toàn bộ hồ sơ, lý lịch của đàn gia súc trong Công ty, theo dõi số lượng, chất lượng của đàn gia súc, cập nhật, báo cáo thường xuyên, định kỳ tình hình đàn gia súc trong công ty để giúp Tổng Giám đốc Công ty nắm bắt kịp thời tình hình đàn gia súc của Công ty từng ngày, tuần, tháng….

          – Thử nghiệm và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để chọn, tạo giống có năng suất, chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu thị trường.

          – Phối hợp với các phòng liên quan giúp Tổng Giám đốc công ty giao khoán hàng năm cho các xí nghiệp. Chủ trì trong công tác bình tuyển đàn gia súc của Công ty theo quy định.

          – Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc; phối hợp, chỉ đạo lực lượng kỹ thuật của các xí nghiệp. Làm tốt công tác tiêm phòng và điều trị cho gia súc khi ốm đau.

          – Chỉ đạo các cán bộ kỹ thuật làm tốt công tác dịch vụ kỹ thuật như tập huấn, tiêm phòng, điều trị, phối giống…cho các mô hình kinh tế và các tổ chức cá nhân khác khi có nhu cầu.

          – Quản lý và giám sát chất lượng đối với các sản phẩm khi xuất kho; các vật tư, sản phẩm khi nhập kho.

          – Quản lý và thực hiện các đề tài khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực chăn nuôi của Công ty.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn