Xí nghiệp Xây dựng Số 1

      I. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Xây dựng số 1          Xí nghiệp xây dựng số 1 trực thuộc

Xem thêm »

Phòng Kỹ thuật

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG KỸ THUẬT           – Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty các công việc thuộc lĩnh vực

Xem thêm »

Phòng Tài Vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI VỤ             – Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty các công việc thuộc lĩnh

Xem thêm »