Cam kết công bố thông tin

Tại công văn số 153/CBTT-CT, ngày 16/04/2018 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết sô 151/NQ-HĐQT và số 152/CV-CT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nội dung công văn số 153/CBTT-CT (tải tại đây)

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ngày 16/04/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội thống nhất ra Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

1/ Biên bản họp Hội đồng quản trị (tải tại đây)

2/ Nghị quyết của Hội đồng quản trị (tải tại đây)