Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất – Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Sáng ngày 21/01/2016, Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã diễn ra tại văn phòng Công ty, Tổ 15 – Phường Cầu Diễn – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội.

          Đại hội diễn ra có sự hiện diện của :

          Ông Phạm Công Bình – Phó Ban Đổi mới doanh nghiệp Hà Nội – Phó Giám đốc Sở Tài Chính , Đại diện các Sở Nội Vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động TB & XH,

các cổ đông của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội, cùng cán bộ CNV Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

          – Tên gọi Công ty: Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội

          – Tên tiếng Anh: Hanoi livestock breeding Joint Stock Company

          – Tên viết tắt: HLBC

          – Trụ sở: Tổ 15 – Phường Cầu Diễn – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội

          – Vốn điều lệ: 102.000.000.000 đồng

          Đại hội đã thông qua:

          – Dự thảo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông

          – Dự thảo quy chế thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động

          – Dự thảo điều lệ của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

          – Dự thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

          – Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

          Đại hội đã bầu:

          – Hội đồng quản trị gồm các ông:

          1/ Ông Bùi Đại Phong –           Chủ tịch Hội đồng quản trị

          2/ Ông Vũ Văn Hải     –           Thành viên Hội đồng quản trị

          3/ Ông Nguyễn Đạt Trung –     Thành viên Hội đồng quản trị

          4/ Ông Trịnh Danh Nhường – Thành viên Hội đồng quản trị

          5/ Ông Nguyễn Ngọc Kiên –    Thành viên Hội đồng quản trị

          – Ban kiểm soát gồm các ông, bà:

          1/ Bà Bùi Thị Ngọc Dung –       Trưởng Ban kiểm soát

          2/ Ông Đặng Thành Nam –      Kiểm soát viên

          3/ Ông Nguyễn Tuấn Vũ –       Kiểm soát viên

          Phát biểu tại Đại hội, Ông Bùi Đại Phong cho biết: Quá trình cổ phần hóa của Công ty Giống gia súc Hà Nội đã diễn ra theo đúng quy trình, quy định pháp luật. Việc lựa chọn Công ty TNHH XNKTM & DV Đại Dương làm cổ đông chiến lược là bước đi đúng đắn và phù hợp với chiến lược kinh doanh của cả hai bên.

          Các công việc chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội về cơ bản đã hoàn tất. Ngay sau Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội sẽ tiến hành các thủ tục chính thức hoàn thiện thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội, thay đổi con dấu theo quy định.

Một số hình ảnh tại Đại hội:20160121_095002

 Đồng chí: Phạm Công Bình – Phó Ban Đổi Mới DN phát biểu tại Hội nghị

DSC02750Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

20160121_113222Ra mắt Hội đồng quản trị Công ty

Giấy mời dự họp Đại hội cổ đông lần đầu Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

Số: 05/GM-GGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                       Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016

 

GIẤY MỜI DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

Kính gửi:    Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu với các nội dung chủ yếu như sau:

 1. Nội dung chính của Đại hội:
–           Báo cáo Tổng kết quá trình cổ phần hóa tại Công ty;–           Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;–           Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020;–           Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS);–           Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;–           Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

–           Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

–           Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 1. Thời gian và địa điểm tổ chức:
 • Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 1 năm 2016 (thứ 5).
 • Địa điểm: Văn phòng Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội
 • Địa chỉ: Tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
 1. Thành phần tham dự Đại hội:

    Tất cả các Nhà đầu tư đã thanh toán đủ tiền mua cổ phần của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

 1. Tài liệu họp Đại hội:

– Tài liệu được gửi kèm theo thông báo này, trường hợp không nhận được tài kiệu, Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.gionggiasuchanoi.com.vn, đề nghị Quý vị Cổ đông nghiên cứu và chuẩn bị trước để sử dụng trong Đại hội.

 • Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. (Tải về)
 • Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ lần thứ nhất. (Tải về)
 • Giấy xác nhận tham dự Đại hội. (Tải về)
 • Chương trình Đại hội. (Tải về)
 • Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội Đồng cổ đông lần thứ nhất. (Tải về)
 • Dự thảo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. (Tải về)
 • Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội. (Tải về)
 • Điều lệ Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội. (Tải về)
 • Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội. (Tải về)
 • Mẫu đơn đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. (Tải về)
 • Mẫu sơ yếu lý lịch của thành viên ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. (Tải về)
 • Mẫu sơ yếu lý lịch của Ban Kiểm soát. (Tải về)
 • Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. (Tải về)
 • Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2016. (Tải về)
 • Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. (Tải về)
 • Tờ trình thông qua Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty. (Tải về)

Lưu ý:

Trường hợp Cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự họp thay (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm). Cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông nắm giữ. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp, Giấy CMND hoặc Hộ chiếu, giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông:

    – Xác nhận việc tham dự (nộp trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email) theo Giấy xác nhận tham dự đại hội (theo mẫu) và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu, nếu có ủy quyền tham dự) trước 16h30 ngày 16 tháng 1 năm 2016

– Góp ý dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động vào “Phiếu góp ý Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động” (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty trước 16h30 ngày 18/1/2016.

– Ứng cử/ đề cử Thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát: Thành viên ứng cử hoặc được đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Dự thảo Quy chế bầu cử và phải hoàn thiện các hồ sơ gồm: Đơn xin đề cử/ ứng cử, Sơ yếu lý lịch (theo mẫu), bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ liên quan và gửi về Công ty trước 16h30 ngày 16/1/2016.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Phòng tổ chức hành chính.

Địa chỉ: Tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội;

Điện thoại: 043.7630895 ; Fax: 043.7630950;

Email: gionggiasuchanoi@gmail.com).

         Trân trọng thông báo!

 

T/M. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

BÙI ĐẠI PHONG

(Đã ký)

 

Thông báo kết quả phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc các bước chuẩn bị theo quy trình.

Ngày 24/09/2015 tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty đã tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

IMG_20150925_131849

Kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội như sau:

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.229.200 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 5 NĐT

IMG_20150925_131815
Trong đó:
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 4 NĐT
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 3.301.800 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 5 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 3.301.800 cổ phần
– Khối lượng đặt cao nhất: 2.229.200 cổ phần
– Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 11.600 đồng/cổ phần
– Giá đặt mua thấp nhất: 10.200 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công cao nhất: 11.600 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công thấp nhất: 10.800 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công bình quân: 11.131 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 5 NĐT

IMG_20150925_131837

Trong đó:
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 4 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.229.200 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 24.812.240.000 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 25/09/2015 đến ngày 02/10/2015
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 28/09/2015 đến ngày 01/10/2015