Khai trương Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm

Ngày 28/03/2017 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội(HLBC) đã chính thức khai trương Trung tâm giới thiệu & bán sản phẩm của Công ty tại Đường Trần Hữu Dực, Tổ 15, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

          Trung tâm giới thiệu & bán sản phẩm ra đời là một bước hiện thực hóa chủ trương của Công ty về việc đẩy mạnh hơn nữa công tác kinh doanh các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của Công ty đặc biệt là sản phẩm trực tiếp được sản xuất tại Công ty như sữa bò tươi, các sản phẩm làm từ sữa tươi, thịt lợn chất lượng cao và thịt bò F1BBB với quy trình chăn nuôi và vắt sữa đảm bảo chất lượng.

          Với sự tăng cường chuyên môn hóa từ khâu sản xuất chăn nuôi đến khâu bảo quản bán hàng, Công ty tin tưởng đây là một chủ trương đúng đắn khi kết hợp giữa sản xuất và  kinh doanh đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng. Trung tâm giới thiệu & bán sản phẩm được khai trương ngay tại khuôn viên của Công ty, còn là địa điểm rất thuận lợi để thực hiện việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh thương hiệu các sản phẩm của Công ty đến với xã hội và đến người tiêu dùng một cách thiết thực nhất trong bối cảnh người dân đang rất lo lắng khi sử dụng thực phẩm không an toàn, không có nguồn gốc rõ ràng trên thị trường.

          Với giá trị cốt lõi: Chất lượng, uy tín, thân thiện, tiện lợi Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội sẽ mang đến cho người tiêu dùng sự an tâm, thoải mái khi mua các sản phẩm của Công ty.

          Một số hình ảnh tại Trung tâm giới thiệu & bán sản phẩm:

17458334_1481313525214867_2848621521482295363_n

IMG_5451

17457438_1481313528548200_13214246921840009_n

17498479_1481313568548196_6585111993503293290_n

 

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

2. Thời gian họp: 8h00, ngày 12/04/2017

3. Địa điểm họp: Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội, Tổ 15, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

4. Chương trình họp: Theo bản đính kèm

 Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

      Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

chi tiết xem tại link sau:

*/Tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại đây

1. Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông( tải về)

 2.Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (tải về)

3 .Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông( tải về)

4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông( tải về)

5. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo nhóm( tải về)

6. Phiếu đặt câu hỏi( tải về)

7. Dự thảo quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội( tải về)

8. Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội( tải về)

9. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán( tải về) 

10. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế  hoạch SXKD năm 2017( tải về)

11. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017( tải về)

12. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016( tải về)

13. Dự thảo các tờ trình( tải về)

13. Mẫu phiếu biểu quyết năm 2017( tải về)

Dự thảo điều chỉnh, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Dự thảo điều chỉnh, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

 

TT Điều khoản Nội dung Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2016 Đề xuất sửa đổi – bổ sung Lý do đề nghị điều chỉnh, dẫn chiếu
1 Khoản 2 Điều 12, Chương II Quyền của cổ đông phổ thông Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty có các quyền sau đây: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có các quyền sau đây: Không phù hợp với điều lệ
2 Khoản 1; 2 Điều 21 Chương II  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mua lại cổ phần theo quyết định công ty

1. Công ty có quyền mua lại không quá 30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông đã bán theo nguyên tắc việc mua lại không quá 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại do Hội đồng quản trị quyết định; hơn 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại do Đại hội đồng cổ đông quyết định.                         Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

Điều chỉnh theo Điều 130 Luật doanh nghiệp.

 

2. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại . 2. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;
3 Các khoản tại Điều 23 Chương II Trả cổ tức 1. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã được thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; ngay khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Cổ tức được chi trả bằng đồng Việt Nam và có thể được thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, séc hoặc lệnh trả tiền đến địa chỉ nhận cổ tức do cổ đông đăng ký với Công ty.

2. Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận được cổ tức, xác định mức cổ tức phải trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải được gửi bằng phương thức đảm bảo đến được địa chỉ đăng ký tất cả cổ đông chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải ghi rõ tên Công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại của cổ đông, mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận, thời điểm và phương thức trả cổ tức; họ, tên, chữ ký của Chủ tịch hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ Công ty.

 

1. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

2. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

3. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải có các nội dung sau đây:

a) Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;

 c) Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;

d) Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;

đ) Thời điểm và phương thức trả cổ tức;

e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

4. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.

5. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại các điều 122, 123 và 124 của Luật này. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Điều chỉnh theo Điều 132 Luật doanh nghiệp.
4

 

 

Điểm f ; g; k Khoản 2 và Khoản 3 điều 26, Chương III Đại hội đồng cổ đông f. Quyết định đầu tư các dự án, các giao dịch bán tài sản cố định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty..

 

f. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty 

 

Điều chỉnh theo Điều 135  Luật  DN, Mục 3 không thuộc nội dung quy định trong điều
k. Báo cáo Chủ sở hữu quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty. k. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty.
3. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của Pháp luật ;

Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo ủy quyền đều phải thông báo ngay bằng văn bản đến Công ty. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số và ngày quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh của cổ đông.

b. Số lượng cổ phần, loại cổ phần và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty.

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền.

d. Số cổ phần được ủy quyền đại diện

e. Thời hạn đại diện theo ủy quyền

f. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của cổ đông. 

 

3. Bãi bỏ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Điều 27 Chương III

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm quyền triệu tập ĐHĐCĐ

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường; ít nhất mỗi năm họp một lần. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định song phải đảm bảo cho các cổ đông được triệu tập họp có thể tham dự thuận lợi.

 

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp. Điều chỉnh theo Điều 136 của Luật doanh nghiệp

2.

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty.

c. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

2.

 c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

h) Kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;

Điều chỉnh theo Điều 136 của Luật doanh nghiệp
3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 10 Điều lệ này.

 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 12 của Điều lệ này;

Dẫn chiếu điều khoản sai (quyền của cổ đông lớn tại khoản 2 điều 12).
4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm b hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d Khoản 3 Điều này.

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Công ty do việc trì hoãn triệu tập Đại hội cổ đông gây ra.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại theo quy định tại điểm b hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty. Điều chỉnh theo Điều 136 của Luật doanh nghiệp
5. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định thì Trưởng Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Công ty do việc trì hoãn triệu tập Ban kiểm soát gây ra.

5. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty. Điều chỉnh theo Điều 136 của Luật doanh nghiệp
6. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 11 Điều lệ này đã có yêu cầu có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành đại hội.

6. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Điều lệ này có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Dẫn chiếu điều khoản sai (quyền của cổ đông lớn tại khoản 2 điều 12).
7. Người triệu tập phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông, lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị tài liệu, xác định thời gian và địa điểm họp, gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

 

7. Người triệu tập phải thực hiện các công việc sau đây để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

 e) Xác định thời gian và địa điểm họp;

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này;

 h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

Điều chỉnh theo Điều 136 của Luật doanh nghiệp
6 Khoản 1 Điều 28 Chương III Danh sách cổ đông có quyền dự hợp ĐHĐCĐ 1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty và theo quy định của điều 137 Luật Doanh nghiệp. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập khi có quyết định triệu tập và phải lập xong không sớm hơn 05 (năm) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. Nếu Điều lệ công ty không qui định thời hạn dài hơn. 1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập khi có quyết định triệu tập và phải lập không sớm hơn 05 (năm) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. Điều chỉnh theo Điều 137 của Luật doanh nghiệp
7 Khoản1 Điều 30 Chương III Mời họp ĐHĐCĐ  

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Thông báo được gửi bằng phương thức đảm bảo đến được địa chỉ thường trú của cổ đông.

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc. Thông báo được gửi bằng phương thức đảm bảo đến được địa chỉ thường trú của cổ đông hoặc có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty và phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu Điều chỉnh theo Điều 139 của Luật doanh nghiệp
8 Khoản 5 Điều 31 Chương III Quyền dự họp ĐHĐCĐ 5. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng. Bãi bỏ Không phù hợp với Điều 28 trong điều lệ và quy định hiện hành của pháp luật
9 Khoản 1 Điều 33 Chương III Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ

1. Trước ngày khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký việc dự họp Đại hội đồng cổ đông cho đến khi bảo đảm việc đăng ký đầy đủ các cổ đông có quyền dự họp. Người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻ biểu quyết tương ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp.

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông;

 

Điều chỉnh theo khoản 1, điều 142 Luật doanh nghiệp
10 Điểm a; Điểm c; Điểm d Khoản 2 Điều 33 Chương III Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ  a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một số người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số nhưng người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

 c. Chủ tọa cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

 d. Đại hội đồng cổ đông bầu ban kiểm phiếu, số người trong Ban kiểm phiếu không quá 03 người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;

 

Điều chỉnh theo Điều 142 Luật doanh nghiệp
11 Khoản 4 Điều 33 Chương III

Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ

4. Chủ tọa và thư ký họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

Điều chỉnh theo Điều 142 Luật doanh nghiệp

12 Khoản 6 Điều 33 Chương III

Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;

Điều chỉnh theo Điều 142 Luật doanh nghiệp

13 Khoản 6 Điều 35 Chương III Thẩm quyền và thể thức lâý ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ 6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

 

6. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể được thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty; Điều chỉnh theo Điều 145 Luật doanh nghiệp
14 Khoản 3 Điều 36 Chương III Biên bản họp ĐHĐCĐ 3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15(mười lăm) ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp

 

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Điều chỉnh theo Điều 146 Luật doanh nghiệp
15 Điều 37 Chương III Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2 . Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

 Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 12 của Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 6 Điều 34 của Điều lệ này;

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

Điều chỉnh theo Điều 147 Luật doanh nghiệp
16 Khoản 1 Điều 38 Chương III Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT 1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Điều chỉnh theo Điều 149 Luật doanh nghiệp
17 Điểm a, Khoản 1 Điều 45, Chương III Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 39 Điều lệ này. a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 40 Điều lệ này. Dẫn chiếu sai điều khoản.
18 Chương IV Lao động và tiền lương

 

Bãi bỏ

 

Thẩm quyền điều hành của Tổng giám đốc

Hoạt động thực tế của Đoàn thanh niên Công ty chào mừng ngày thanh niên Việt Nam

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017). Ngày 25/3/2017, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội tổ chức đoàn thăm quan khu di tích lịch sử K9 – Đá Chông và Đền Thượng- Vườn Quốc gia Ba vì, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.
          Trong không khí trang nghiêm, thành kính các đoàn viên đã dâng hương tại đền thờ Bác, thăm quan nơi Bác và các đồng chí trong Bộ chính trị làm việc, thăm khu vực bảo quản thi hài Bác từ năm 1969- 1975…
          Chuyến đi thực tế của Đoàn Thanh niên Công ty là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn góp phần giáo dục, nâng cao hiểu biết về lịch sử cho đoàn viên thanh niên Công ty. Đây cũng là dịp để các đoàn viên được giao lưu, học hỏi lẫn nhau và thêm gắn bó với Công ty.
              Đoàn Thanh niên chụp ảnh lưu niệm:

z619073373519_7dc70dbbcf860184d93f623d0237ade0

z619072639827_a57d1cddbb3d4743aa672326ec9eb9b2

Tiếp nhận đàn bò đực giống BBB thuần chủng

ceff321d011d71d4ab282f3b60e9c0df

Quang cảnh lễ ký kết tiếp nhận đàn bò đực giống BBB thuần nhập ngoại về nuôi dưỡng, khai thác và phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo tại Hà Nội.

  

NDĐT – Chiều 13-2, Công ty CP Giống gia súc Hà Nội phối hợp Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức tiếp nhận đàn bò đực giống BBB thuần nhập ngoại về nuôi dưỡng, khai thác và phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo. Dự lễ tiếp nhận có đồng chí Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội; Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trước đó, thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và Nghị quyết 03 của Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội về một số chính sách phát triển ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2015 – 2020, Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng trung tâm chăn nuôi bò đực giống để phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và sản xuất tinh bò đông lạnh đáp ứng nhu cầu chăn nuôi của ngành bò thịt. Việc nhập đàn bò đực giống BBB thuần nhập ngoại về nuôi dưỡng nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Công ty CP Giống gia súc Hà Nội đã được ký kết trước đó giúp đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào trong sản xuất.

Ngoài ra, việc phối kết hợp giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Công ty CP Giống gia súc Hà Nội thành lập trại bò đực giống sản xuất tinh đông lạnh dạng cọng cho thấy sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường – nơi đào tạo nghiên cứu với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhằm đưa kết quả nghiên cứu đến với thực tiễn một cách nhanh nhất và ngược lại từ các kết quả ứng dụng trên thực tế sẽ bổ sung và làm minh chứng sinh động cho công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường. Bên cạnh đó, việc ra đời trại bò đực giống và sản xuất tinh đã tạo điều kiện, cơ hội cho phát triển chăn nuôi bò thịt trên địa bàn Hà Nội và cung cấp nguồn giống tốt, ổn định cho các địa phương trong cả nước nhằm hỗ trợ tích cực ngành chăn nuôi bò trong nước phát triển bền vững.

Nguồn: Báo nhân dân điện tử

 

Tổ chức Lễ khai xuân và tết trồng cây

Ngày 2/2/2017 (mùng 6 Tết Đinh Dậu) trong không khí đầu xuân, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội tổ chức Lễ khai xuân và tết trồng cây.

Tại buổi Lễ, ông Bùi Đại Phong – Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cho biết: trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, ngay những ngày đầu xuân mới Đinh Dậu, CB CNV Công ty đã cùng Ban lãnh đạo Công ty đã khai xuân đón năm mới và tổ chức tết trồng cây tại các Xí nghiệp chăn nuôi, mở đầu cho một năm sản xuất của Công ty thuận lợi, may mắn.

Ngay sau Lễ khai xuân  Ông Bùi Đại Phong – Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc Công ty phát động tết trồng cây. Ban lãnh đạo Công ty và CBCNV-NLĐ đã tham gia trồng cây trong khuôn viên Xí nghiệp lợn giống Phù Đổng và Xí nghiệp Bò Bãi Vàng.

Trong nhiều năm qua, Công ty thường xuyên tổ chức phong trào “Tết trồng cây” một cách nghiêm túc, đã đem lại nhiều kết quả thiết thực. Nhờ các hoạt động này mà hiện nay ở tất cả các cơ sở sản xuất của Công ty đã có được hệ thống cây xanh tạo bóng mát và cải thiện được cảnh quan môi trường.

Đồng chí Bùi Đại Phong cũng đã quán triệt chỉ đạo tới toàn thể CBCNV Công ty tập trung bắt tay và giải quyết công việc ngay từ ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ tết đảm bảo hoàn thành tốt các công việc được giao.

Một số hình ảnh:

IMG_2955

 

16523204_734853400002553_1707420534_o

16492249_734853390002554_1408128540_o

Chi bộ I- Đảng ủy Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 21/01/2017, Chi bộ I tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú. Đến dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đại Phong – Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí đảng ủy viên; các đồng chí Bí thư các chi bộ và đảng viên Chi bộ.

          Qua quá trình tích cực phấn đấu, rèn luyện, được sự giúp đỡ của các đảng viên trong Chi bộ, quần chúng Nguyễn Tuấn Vũ – nhân viên phòng Tài vụ đã hội đủ các điều kiện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

DSC03374

Đ/c Nguyễn Thế Ân – Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp đảng

cho đ/c Nguyễn Tuấn Vũ

          Lễ kết nạp diễn ra trang nghiêm, đúng quy trình, thủ tục. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Ân – Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp đảng viên và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới; đồng thời phân công đảng viên chính thức của Chi bộ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đồng chí Nguyễn Tuấn Vũ trong thời gian là đảng viên dự bị.

          Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đ/c Nguyễn Tuấn Vũ đã đọc lời tuyên thệ sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

DSC03381

Đ/c Nguyễn Tuấn Vũ đọc tuyên thệ

          Phát biểu tại buổi lễ kết nạp, đ/c Nguyễn Đạt Trung – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đã chúc mừng đ/c Nguyễn Tuấn Vũ, qua đó đề nghị đồng chí tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chi bộ I trong sạch, vững mạnh, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Đồng chí yêu cầu các đảng viên trong Chi bộ I tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu với Đảng ủy Công ty,  tiếp tục công tác phát triển đảng viên góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty ngày càng phát triển vững mạnh .

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

DSC03400

DSC03407

Đầm ấm buổi gặp mặt cán bộ hưu trí đầu Xuân Đinh Dậu 2017

          Nhân dịp năm mới Xuân Đinh Dậu 2017, ngày 21/01/2017, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội tổ chức buổi Gặp mặt và chúc Tết các cán bộ lãnh đạo hưu trí của Công ty qua các thời kỳ.

          Buổi gặp mặt chúc tết là một hoạt động thường niên được tổ chức nhằm tạo điều kiện giao lưu, gặp gỡ, thăm hỏi, tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó tình cảm giữa những cán bộ còn đang công tác và những cán bộ đã về nghỉ hưu. Đồng thời thể hiện sự trân trọng của Ban lãnh đạo Công ty đối với những công lao, đóng góp của các thế hệ đi trước cho sự phát triển của Công ty.

 

IMG_2712
Các cán bộ hưu trí chụp ảnh lưu niệm

          Tới dự, có đồng chí Bùi Đại Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; các đồng chí Ban lãnh đạo Công ty; các đồng chí đại diện Lãnh đạo các đơn vị, xí nghiệp trực thuộc và các đồng chí cán bộ hưu trí.

          Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Đại Phong đã báo cáo các thành tích chính đạt được của Công ty trong năm vừa qua và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Nhân dịp năm mới 2017, đón Tết cổ truyền của dân tộc – Xuân Đinh Dậu, đồng chí chúc các cán bộ hưu trí cùng gia đình năm mới Sức khỏe – Hạnh phúc – An khang – Thịnh vượng!

IMG_2634
Đồng chí Bùi Đại Phong- Chủ tịch HĐQT- TGĐ phát biểu tại buổi gặp mặt

          Đại diện cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu, Ông Bùi Tuấn Khải bày tỏ sự xúc động trước những tình cảm và sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty đối với các thế hệ cán bộ, viên chức đi trước, đồng thời bày tỏ sự phấn khởi cũng như niềm tin tưởng về sự phát triển ngày càng khả quan của Công  ty trong những năm tiếp theo.

IMG_2657

Ông Bùi Tuấn Khải- Nguyên Giám đốc Công ty phát biểu tại buổi gặp mặt

          Ông Bùi Tuấn Khải khẳng định: “Mặc dù đã nghỉ chế độ, song các cán bộ hưu trí của Công ty vẫn luôn quan tâm, ủng hộ Công ty trong mọi mặt hoạt động”.

Nhân buổi gặp mặt, nhiều thế hệ cán bộ hưu trí đã có dịp ôn lại những kỷ niệm về những năm tháng công tác tại Công ty, hàn huyên, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và bí quyết giữ gìn, rèn luyện sức khoẻ, đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm công tác cho các thế hệ trẻ đang công tác tại Công ty.

          Buổi lễ gặp mặt diễn ra trong không khí vui vẻ và đầm ấm.