Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng HCTC

Tại quyết định số 88QĐ/CT-HCTC và số 89QĐ/CT-HCTC ngày 02/03/2018 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội bổ nhiệm cán bộ: Trưởng phòng Hành Chính tổ chức và Giám đốc Trung tâm Thụ tinh nhân tạo ứng dụng công nghệ cao.

1/ Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng HCTC( tải tại đây)

2/ Quyết định bổ nhiệm giám đốc Trung tâm TTNT ứng dụng công nghệ cao( tải tại đây)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

1/ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông (tải tại đây)

2/ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (tải tại đây)

3/ Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông (tải tại đây)

4/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tải tại đây)

5/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo nhóm (tải tại đây)

6/ Phiếu đặt câu hỏi (tải tại đây)

7/ Dự thảo quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (tải tại đây)

8/ Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (tải tại đây)

9/ Dự thảo tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (tải tại đây)