Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ( tải tại đây)

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn