Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày 12/04/2018, tại công văn số 146/CBTT-CT, công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Nội dung công văn ( tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn