Báo cáo giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ

          Ngày 31/03/2017 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội báo cáo giải trình viêc chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính, chậm công bố thông tin ý kiến kiểm toán và ý kiển kiểm toán ngoại trừ.

          Nội dung báo cáo giải trình( tải về)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn