Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán tài chính Quốc tế, được ký ngày 15/03/2018 (nội dung tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn