Báo cáo tài chính năm 2018

Ngày 30/03/2018, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên độc lập

Nội dung báo cáo tài chính năm 2018(tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn