Báo cáo tài chính năm 2019

Ngày 19 tháng 03 năm 2020 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội báo cáo tài chính năm 2019

Nội dung báo cáo (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn