Báo cáo thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội thông qua Báo cáo thường niên năm 2018

Nội dung báo cáo thường niên năm 2018 (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn