Báo cáo thường niên năm 2019

Ngày 30/03/2020, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội công bố báo cáo thường niên năm 2019

Nội dung báo cáo (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn