Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội( tải về)

Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ được đính kèm biên bản( tải về)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn