Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Ngày 25/12/2017, tại văn phòng Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường:

1/ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017( tải tại đây)

2/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn