Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 20/04/2019 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nội dung Biên bản và Nghị quyết:

1/ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (tải tại đây)

2/ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn