Cam kết công bố thông tin

Tại công văn số 153/CBTT-CT, ngày 16/04/2018 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết sô 151/NQ-HĐQT và số 152/CV-CT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nội dung công văn số 153/CBTT-CT (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn