Công đoàn các Bộ phận trực thuộc BCH Công đoàn Công ty tiến hành Đại hội, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, BCH Công đoàn Công ty đã ban hành hướng dẫn số 11HD/BCH, ngày 01/08/2017 về hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ phận trực thuộc tiến tới Đại hội BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Từ ngày 08/08/2017 đến ngày 09/08/2017, 07 Công đoàn các Bộ phận trực thuộc Công đoàn Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã hoàn thành tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công đoàn, của BCH Công đoàn Công ty, công tác tổ chức Đại hội đảm bảo đúng nghi thức, thời gian quy định, chu đáo, tiết kiệm và nghiêm túc.
Tại mỗi Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác công đoàn, báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2015-2017, chỉ ra được những mặt đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Công đoàn bộ phận trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và quyết nghị mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác của Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022 một cách cụ thể, khách quan, đảm bảo tính khả thi; trong đó, tập trung đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chủ động đổi mới công tác tham mưu trên các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra.
Để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trên, Ban Chấp hành các bộ phận đưa ra các giải pháp:
– Thăm hỏi, giúp đỡ kịp thời khi cán bộ, đoàn viên công đoàn gặp khó khăn; quan tâm đến các chế độ nâng lương, chế độ nghỉ phép cho cán bộ, đoàn viên công đoàn…
– Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Công đoàn Công ty phát động.
– Để tạo thêm nguồn tài chính phục vụ công tác Công đoàn, đảm bảo 100% cán bộ, công nhân viên, đoàn viên Công đoàn đóng góp kinh phí Công đoàn.
Đại hội đã nghiêm túc và dân chủ xem xét lựa chọn những CB CNV tiêu biểu, có phẩm chất chính trị, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào BCH Công đoàn Công ty, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đảm bảo các nguyên tắc, cơ cấu và số lượng.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội Công đoàn các Bộ phận trực thuộc có đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn và các đồng chí ủy viên BCH Công đoàn được phân công phụ trách. Phát biểu chỉ đạo đại hội, các đồng chí trong BCH Công đoàn đã biểu dương những kết quả công đoàn các bộ phận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ tới.
Một số hình ảnh tại Đại hội công đoàn các bộ phận

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn