Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 20/04/2019, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại hội trường CTCP Giống gia súc Hà Nội, Tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Đại biểu dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Ông Bùi Đại Phong – Chủ tịch HĐQT -Tổng giám đốc Công ty, các cổ đông đại diện phần vốn điều lệ của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đạt Trung – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018, báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và các giải pháp chỉ đạo thực hiện KHKD năm 2019.


Ông Nguyễn Đạt Trung – PhóTổng giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả SXKD 2018 và kế hoạch SXKD của năm 2019

 

Ông Vũ Văn Hải – Phó Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018

Ông Trịnh Danh Nhường – Phó Tổng giám đốc Công ty đọc báo báo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán


Bà Bùi Thị Ngọc Dung – Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của ban kiểm soát năm 2018 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã thành công tốt đẹp, đề ra các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 và các giải pháp thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng là cơ sở để Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện đúng mục tiêu và định hướng phát triển.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn