Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Ngày 12/04/2017, tại Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội – Tổ 15, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đến tham dự Đại hội Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội có Ông Bùi Đại Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc Công ty; cùng các quý cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự tại Đại hội.

           ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội năm 2017 đã thông qua các nội dung: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc năm 2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Tờ trình mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Tờ trình bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm tổng Tổng Giám đốc Công ty; Ủy quyền cho HĐQT trong việc lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc tăng vốn sau khi đợt phát hành hoàn thành theo đúng quy định và các thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề của Công ty.

          Toàn bộ nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Giống gia súc Hà Nội được đăng tải trên website của Công ty: gionggiasuchanoi.com.vn./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

20170412_092346

20170412_090537 (1) IMG_5509 IMG_5506

IMG_5519

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn