Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tại công văn số 212/CV-ĐKKD, ngày 26/04/2018 của Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội được chấp thận việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nội dung công văn (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn