Giấy mời dự họp Đại hội cổ đông lần đầu Công ty cổ phần giống gia súc Hà Nội

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

Số: 05/GM-GGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                       Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016

 

GIẤY MỜI DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

Kính gửi:    Quý Cổ đông Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu với các nội dung chủ yếu như sau:

 1. Nội dung chính của Đại hội:
–           Báo cáo Tổng kết quá trình cổ phần hóa tại Công ty;–           Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;–           Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020;–           Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS);–           Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;–           Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

–           Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

–           Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 1. Thời gian và địa điểm tổ chức:
 • Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 1 năm 2016 (thứ 5).
 • Địa điểm: Văn phòng Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội
 • Địa chỉ: Tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
 1. Thành phần tham dự Đại hội:

    Tất cả các Nhà đầu tư đã thanh toán đủ tiền mua cổ phần của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

 1. Tài liệu họp Đại hội:

– Tài liệu được gửi kèm theo thông báo này, trường hợp không nhận được tài kiệu, Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.gionggiasuchanoi.com.vn, đề nghị Quý vị Cổ đông nghiên cứu và chuẩn bị trước để sử dụng trong Đại hội.

 • Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. (Tải về)
 • Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ lần thứ nhất. (Tải về)
 • Giấy xác nhận tham dự Đại hội. (Tải về)
 • Chương trình Đại hội. (Tải về)
 • Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội Đồng cổ đông lần thứ nhất. (Tải về)
 • Dự thảo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. (Tải về)
 • Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội. (Tải về)
 • Điều lệ Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội. (Tải về)
 • Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội. (Tải về)
 • Mẫu đơn đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. (Tải về)
 • Mẫu sơ yếu lý lịch của thành viên ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. (Tải về)
 • Mẫu sơ yếu lý lịch của Ban Kiểm soát. (Tải về)
 • Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. (Tải về)
 • Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2016. (Tải về)
 • Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. (Tải về)
 • Tờ trình thông qua Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty. (Tải về)

Lưu ý:

Trường hợp Cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự họp thay (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm). Cổ đông chỉ được ủy quyền một (01) lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông nắm giữ. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo Giấy mời dự họp, Giấy CMND hoặc Hộ chiếu, giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông:

    – Xác nhận việc tham dự (nộp trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, fax hoặc email) theo Giấy xác nhận tham dự đại hội (theo mẫu) và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu, nếu có ủy quyền tham dự) trước 16h30 ngày 16 tháng 1 năm 2016

– Góp ý dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động vào “Phiếu góp ý Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động” (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty trước 16h30 ngày 18/1/2016.

– Ứng cử/ đề cử Thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát: Thành viên ứng cử hoặc được đề cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Dự thảo Quy chế bầu cử và phải hoàn thiện các hồ sơ gồm: Đơn xin đề cử/ ứng cử, Sơ yếu lý lịch (theo mẫu), bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ liên quan và gửi về Công ty trước 16h30 ngày 16/1/2016.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Phòng tổ chức hành chính.

Địa chỉ: Tổ 15, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội;

Điện thoại: 043.7630895 ; Fax: 043.7630950;

Email: gionggiasuchanoi@gmail.com).

         Trân trọng thông báo!

 

T/M. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

BÙI ĐẠI PHONG

(Đã ký)

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn