Giấy mời họp và công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 10/04/2019 Hội đồng quản trị Công ty ra thông báo mời họp và công bố các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nội dung giấy mời họp và các tài liệu:

1/ Giấy mời họp (tải tại đây)

2/ Chương trình họp (tải tại đây)

3/Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông (tải tại đây)

4/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tải tại đây)

5/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo nhóm (tải tại đây)

6/ Phiếu đặt câu hỏi (tải tại đây)

7/ Dự thảo quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tải tại đây)

8/ Thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (tải tại đây)

9/ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (tải tại đây)

10/ Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (tải tại đây)

11/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (tải tại đây)

12/ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 ( tải tại đây)

13/ Dự thảo tờ trình tăng vốn điều lệ (tải tại đây)

14/ Dự thảo tờ trình về việc kế hoạch doanh thu và phân phối lợi nhuận (tải tại đây)

15/ Dự thảo tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán (tải tại đây)

16/ Dự thảo tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2019 (tải tại đây)

17/ Mẫu phiếu biểu quyết (tải tại đây)

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn