Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Ngày 05/4/2021 Hội đồng quản trị Công ty ra thông báo mời họp, giấy mời họp và công bố các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Nội dung thông báo mời họp, giấy mời họp và các tài liệu:

1/ Thông báo mời họp (tải tại đây)

2/ Giấy mời họp (tải tại đây)

3/ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ (tải tại đây)

4/ Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông (tải tại đây)

5/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (tải tại đây)

6/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo nhóm (tải tại đây)

7/ Chương trình họp (tải tại đây)

8/ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (tải tại đây)

9/ Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2021-2026 (tải tại đây)

10/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 (tải tại đây)

11/ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 (tải tại đây)

12/ Dự thảo quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (tải tại đây)

13/ Mẫu thẻ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (tải tại đây)

14/ Mẫu đơn xin đề cử, ứng cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (tải tại đây)

15/ Mẫu đơn xin đề cử, ứng cử tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (tải tại đây)

16/ Thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (tải tại đây)

17/ Dự thảo quy chế bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát (tải tại đây)

18/ Dự thảo chỉnh sửa điều lệ Công ty (tải tại đây)

19/ Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia HĐQT (tải tại đây)

20/ Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia ban kiểm soát (tải tại đây)

21/ Phiếu đặt câu hỏi (tải tại đây)

22/ Dự thảo tờ trình kế hoạch doanh thu và  phân phối lợi nhuận năm 2021 (tải tại đây)

23/ Dự thảo tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ (tải tại đây)

24/ Dự thảo tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 (tải tại đây)

25/ Dự thảo tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2021 (tải tại đây)

26/ Dự thảo tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 (tải tại đây)

27/ Dự thảo tờ trình chức danh chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (tải tại đây)

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn