Nghị quyết, biên bản và các tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 Nghị quyết, biên bản và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 23/06/2020 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã thông qua Nghị quyết  + biên bản và các tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nội dung Biên bản và Nghị quyết:

1/ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (tải tại đây)

2/ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (tải tại đây)

3/ Các tờ trình (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn