Nghị quyết, biên bản và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 24/04/2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã thông qua Nghị quyết  + biên bản và các tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nội dung Biên bản và Nghị quyết:

1/ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (tải tại đây)

2/ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (tải tại đây)

3/ Các tờ trình

3.1 Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ(tải tại đây)

3.2 Tờ trình về việc Kế hoạch doanh thu và phân phối lợi nhuận(tải tại đây)

3.3 Tờ trình về việc phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020(tải tại đây)

3.4 Tờ trình về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021(tải tại đây)

3.5 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021(tải tại đây)

3.6 Tờ trình về việc Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn