Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2016-2019

Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội ban hành Nghị quyết HĐQT  và thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016-2019 như sau:

1/ Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2016-2019 (tải tại đây)

2/ Thông báo chi trả cổ tức năm 2016-2019 (tải tại đây)

3/ Giấy ủy quyền nhận cổ tức và giấy đăng ký thanh toán cổ tức năm 2016-2019 (tải tại đây)

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn