Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ngày 16/04/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội thống nhất ra Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

1/ Biên bản họp Hội đồng quản trị (tải tại đây)

2/ Nghị quyết của Hội đồng quản trị (tải tại đây)

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn