Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017( tải về)

 Đính kèm Nghị quyết là tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ( tải về)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn