Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 18/03/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội thống nhất thông qua nội dung hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến diễn ra trong tháng 04/2020

Nội dung như sau:

1/ Nghị quyết HĐQT (tải tại đây)

2/ Biên bản họp (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn