Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 16/03/2021, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.

– Nội dung Thông báo (tải tại đây)

– Nội dung Nghị quyết đính kèm thông báo (tải tại đây);

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn