Nghị quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 19/03/2019, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội thông qua nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

– Nội dung Nghị quyết, thông báo (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn