Quyết định giải thể Trung tâm Đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gia súc

Ngày 08/10/2018, tại Quyết định số 410QĐ/CT Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội quyết định giải thể Trung tâm Đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gia súc.

Nội dung quyết định (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn