Quyết định thành lập phòng Hành chính tổng hợp

Ngày 01/10/2018, tại Quyết định số 400 QĐ/CT của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty Quyết định Thành lập phòng Hành chính tổng hợp trên cơ sở tổ chức lại và hợp nhất các phòng: Hành chính tổ chức, Kế hoạch & Đầu tư

Nội dung quyết định( tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn