Quyết định và thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

Ngày 08/6/2020, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định và thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

1/ Quyết định hủy đăng ký giao dịch (tải tại đây)

2/ Thông báo hủy đăng ký giao dịch (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn