Quyết định về công tác cán bộ

Ngày 01/10/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ban hành các Quyết định về công tác cán bộ của Công ty như sau:

1/ Quyết định số 399QĐ/CT-HCTC về việc điều động công tác Ông Bùi Văn Trung ( nội dung tải tại đây)

2/ Quyết định số 401 QĐ/CT về việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Ngọc Dung (nội dung tải tại đây)

3/ Quyết định số 402 QĐ/CT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Luận (nội dung tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn