Sáp nhập phòng Kinh doanh vào Xí nghiệp Dịch vụ Cầu Diễn

Ngày 07/03/2018, tại quyết định số 95 QĐ/CT-HCTC, ngày 07/03/2018 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội về việc sáp nhập phòng Kinh doanh vào Xí nghiệp Dịch vụ Cầu Diễn

Nội dung quyết định( tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn