Sở Kế hoach và đầu tư chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ngày 03/04/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội có văn bản trả lời về việc chấp thuận gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

Nội dung văn bản (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn