Tăng cường năng lực cho hệ thống khuyến nông Việt Nam trong chiến lược giảm thiểu khí phát thải

Ngày 15.10.2014, Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội tham dự Hội nghị tổng kết dự án “Tăng cường năng lực cho hệ thống khuyến nông Việt Nam trong chiến lược giảm thiểu khí phát thải: Giảm khí phát thải nhà kính trong nông nghiệp(“Enhancing Capacity for Low Emission. Development Strategies in Strengthening Capacity for Vietnam’s Extension System: Reducing greenhouse gas Emissions in Agriculture” – LED) do Trung tâm Khuyến nông quốc gia thực hiện từ nguồn tài trợ của Bộ Nông nghiệp Mỹ” tại Bộ Nông nghiệp & PTNT Hà Nội.
ảnh

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn