Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ

Ngày 02/02/2017, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội thông báo kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Nội dung thông báo( tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn