Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 16/04/2018, Công ty cổ phần Giống gia súc Hà nội ra thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nội dung công văn ( tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn