Thông báo đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 16/3/2021 Hội đồng quản trị Công ty Giống gia súc Hà Nội ra thông báo tới quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nội dung thông báo và các tài liệu kèm theo (tải tại đây)

 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn