Thông báo về việc đề cử ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026_0001