Thông báo giao dịch cổ phiếu

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Ngọc Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty

Nội dung thông báo (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn