Thông báo giao dịch cổ phiếu

Ngày 31/7/2019 Ông Bùi Đại Phong – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Ngọc Kiên – Thành viên HĐQT thông báo giao dịch cổ phiếu.

1/ Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Bùi Đại Phong (tải tại đây)

2/ Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Ngọc Kiên (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn