Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Trịnh Danh Nhường và Nguyễn Ngọc Kiên

Ngày 24/05/2019 Ông Trịnh Danh Nhường – thành viên HĐQT, phó TGĐ Công ty và Ông Nguyễn Ngọc Kiên – thành viên HĐQT, trưởng phòng Kỹ thuật Công ty thông báo giao dịch cổ phiếu.

Nội dung thông báo:

1/ Ông Trịnh Danh Nhường (tải tại đây)

2/ Ông Nguyễn Ngọc Kiên (tải tại đây)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn